Cele Statutowe

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Łączy Nas Sanok

1

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Ziemi Sanockiej,

2

integracja mieszkańców Ziemi Sanockiej i budowanie tożsamości lokalnej,

3

wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

4

promocja potencjału turystycznego i kulturowego Ziemi Sanockiej,

5

promocja Ziemi Sanockiej i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

6

współpraca z organizacjami, organami i społeczeństwem miast partnerskich Sanoka,

7

upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

8

promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,

9

promocja i działania na rzecz rozwoju spójnej sieci dróg rowerowych łączących Miasto Sanok i główne miejscowości Ziemi Sanockiej oraz sąsiednie powiaty, w szczególności projektu drogi rowerowej Velo San i Velo Karpatia,

10

promocja i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju doliny rzeki San w celu pobudzenia rozwoju lokalnego opartego na bliskości natury, środowisku lokalnym i jego unikalnych cechach, rozwoju eko-turystyki i aktywnej rekreacji z poszanowaniem walorów przyrodniczych,

11

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, literatury i sztuki polskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

12

działania na rzecz promocji i upowszechniania dorobku sanockich twórców, w szczególności Zdzisława Beksińskiego i Janusza Szubera,

13

podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody oraz propagowanie świadomości ekologicznej,

14

podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu ochronę praw zwierząt,

15

działalność charytatywna,

16

pomoc na rzecz uchodźców,

17

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

18

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

19

promocja i organizacja wolontariatu.

Skip to content