STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS SANOK

Główne cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Ziemi Sanockiej,
 2. integracja mieszkańców Ziemi Sanockiej i budowanie tożsamości lokalnej,
 3. wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 4. promocja potencjału turystycznego i kulturowego Ziemi Sanockiej,
 5. promocja Ziemi Sanockiej i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 6. współpraca z organizacjami, organami i społeczeństwem miast partnerskich Sanoka,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 8. promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 9. promocja i działania na rzecz rozwoju spójnej sieci dróg rowerowych łączących Miasto Sanok i główne miejscowości Ziemi Sanockiej oraz sąsiednie powiaty, w szczególności projektu drogi rowerowej Velo San i Velo Karpatia,
 10. promocja i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju doliny rzeki San w celu pobudzenia rozwoju lokalnego opartego na bliskości natury, środowisku lokalnym i jego unikalnych cechach, rozwoju eko-turystyki i aktywnej rekreacji z poszanowaniem walorów przyrodniczych,
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, literatury i sztuki polskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 12. działania na rzecz promocji i upowszechniania dorobku sanockich twórców, w szczególności Zdzisława Beksińskiego i Janusza Szubera,
 13. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody oraz propagowanie świadomości ekologicznej,
 14. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu ochronę praw zwierząt,
 15. działalność charytatywna,
 16. pomoc na rzecz uchodźców,
 17. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 19. promocja i organizacja wolontariatu.

Pełna treść statutu Stowarzyszenia: kliknij tu

Skip to content