STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS SANOK

Cele Stowarzyszenia:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Ziemi Sanockiej;
 2. rozwój kapitału społecznego, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego;
 3. promocja przedsiębiorczości i potencjału turystycznego Ziemi Sanockiej, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 4. integracja mieszkańców Ziemi Sanockiej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw społecznych oraz aktywizację społeczną i zawodową;
 5. budowanie tożsamości i spójności społecznej, w szczególności w wymiarze lokalnym poprzez animację społeczno-kulturalną i szeroko rozumianą rewitalizację kulturalną w wymiarze lokalnym;
 6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 8. rozwój spójnej sieci dróg rowerowych łączących Miasto Sanok i główne miejscowości Ziemi Sanockiej;
 9. promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Ziemi Sanockiej;
 11. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej.
 12. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu ochronę praw zwierząt, w tym współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Chcesz do nas dołączyć?

Deklaracja członkowska do pobrania: KLIK     Statut do pobrania: KLIK

Skip to content